AFIRM RSL Seminar 2018 in Vietnam

When:

15 November 2018

Time:

8:30 -17:15

Where:

The Reverie Saigon

22-36 Nguyen Hue Boulevard and 57-69F Dong Khoi Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

 

Important:
No walk-in attendees will be admitted.

Download the  RSL Seminar Agenda

Thanks to our Sponsors:

The Reverie

The Apparel and Footwear International RSL Management Group (AFIRM) presents:

AFIRM Restricted Substances List (RSL) Seminar

 

This Seminar is intended for suppliers across all tiers of the apparel and footwear supply chain, such as ink suppliers, mills, metal trim suppliers, tanneries, wet processors, and others.

The objective of the Seminar is to educate the supply chain on proper restricted substances management to comply with developing global legislation as well as brand and AFIRM RSL requirements.

The Seminar will be presented in English with simultaneous Vietnamese translation.

Lunch will be provided along with two refreshment breaks.

RSL Seminar Agenda Topics to Include*:

 • Overview of Industry and AFIRM’s Role
 • AFIRM RSL
 • AFIRM Toolkit and Guidance Sheets
 • Interactive Session: Using the Toolkit and Guidance Sheets
 • Chemical Management Plans & Integration into Factory Process and Management
 • RSL Failures and Corrective Actions
 • Interactive Session: Reoccurring Failures
 • In-depth Discussion of Case Studies

*More details to come.

 • Registration is limited to two attendees per company. If additional space is available, additional representatives may be accommodated at a later date.
 • No refunds will be issued. If you are unable to attend the Seminar, a colleague may attend in your place. Please contact eslagle@phylmar.com for further details.
  AFIRM is pleased to be working with the Vietnamese Chamber of Commerce and Industry -HCMC Branch (VCCI HCMC) to organize this event.

___________________________________________________

Apparel and Footwear International RSL Management Group (AFIRM) (Nhóm Quản lý RSL Quốc tế về Quần áo và Giày dép) xin giới thiệu:

Hội thảo về Danh sách chất bị hạn chế (RSL) của AFIRM

Hội thảo này dành cho các nhà cung cấp ở tất cả các cấp bậc trong chuỗi cung ứng sản phẩm quần áo và giày dép, ví dụ như các nhà cung cấp mực in, các nhà máy, nhà cung cấp gờ nẹp kim loại, máy thuộc da, máy xử lý ướt và các sản phẩm khác.

Mục tiêu của Hội thảo là hướng dẫn chuỗi cung ứng về việc quản lý thích hợp các chất bị hạn chế để tuân thủ với các quy định pháp luật toàn cầu đang phát triển cũng như các yêu cầu của thương hiệu và RSL của AFIRM.

Hội thảo sẽ được trình bày bằng tiếng Anh kèm bản dịch tiếng Việt đồng thời.

Người tham dự sẽ được phục vụ bữa trưa cùng với hai lần giải lao.

Các chủ đề theo chương trình Hội thảo về RSL bao gồm*:

 • Tổng quan về ngành và vai trò của AFIRM
 • RSL của AFIRM
 • Bộ công cụ AFIRM và Tài liệu hướng dẫn
 • Buổi trao đổi: Sử dụng Bộ công cụ và Tài liệu hướng dẫn
 • Kế hoạch Quản lý Hóa chất & Tích hợp vào Quy trình Nhà máy và Quản lý
 • Không tuân thủ và Hành động khắc phục RSL
 • Buổi trao đổi: Không tuân thủ lặp lại
 • Thảo luận chuyên sâu về các tình huống nghiên cứu

*Sẽ cung cấp thêm chi tiết.

 • Đăng ký được giới hạn chỉ cho hai người tham dự mỗi công ty. Nếu có thêm chỗ trống, có thể bố trí các đại diện khác vào ngày sau.
 • Không được hoàn lại tiền. Nếu quý vị không thể tham dự Hội thảo, đồng nghiệp có thể tham dự thay cho quý vị. Vui lòng liên hệ eslagle@phylmar.com để biết thêm chi tiết.
  AFIRM rất hân hạnh được hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh HCMC (VCCI HCMC) để tổ chức sự kiện này.
phylmar group
AFIRM Group